Vikten av en hög avkastning per levnadsdag

Mjölkproduktionen kommer att spela en viktig roll för att försörja världens befolkning under de kommande årtiondena. Den här ökningen måste dessutom ske på ett allt mer hållbart sätt. Detta innebär tre utmaningar:

  1. Påverkan på miljön och användningen av naturresurser måste begränsas så mycket som möjligt.
  2. Det är absolut nödvändigt att garantera mjölkkornas hälsa och välbefinnande, för att säkerställa att samhällets förtroende för livsmedelsproduktionskedjan fortsätter öka.
  3. Att utveckla en hållbar verksamhet som ger tillräcklig avkastning för nuvarande och nästa generation.

Hållbar mjölkproduktion med minsta möjliga fotavtryck

Forskning1 visar att det finns ett tydligt samband mellan teknisk/ekonomisk prestanda och utsläpp. Gårdar med de lägsta utsläppen av växthusgaser uppvisar en marginalökning på 1 EUR/100 liter producerad mjölk. Detta innebär en unik möjlighet för mjölkproducenter, eftersom friska djur är uppenbart mer produktiva och därför också producerar de lägsta utsläppen per liter mjölk². Därför passar åtgärder för att skapa en hållbar mjölkproduktion utmärkt med att minska fotavtrycket.

Kort sagt finns det många utmaningar för dig som mjölkbonde. För att klara av dessa tre utmaningar är det viktigt att du tar hand om djuren på din gård så effektivt som möjligt, från födelse till bortskaffning, vilket leder till högsta möjliga avkastning per levnadsdag. Med hjälp av HealthyLife-kalkylatorn kan du ta det första steget. Du kan räkna ut det själv!

To Healthy Life-kalkylatorn

Beräkna avkastningen per levnadsdag

Den genomsnittliga avkastningen per levnadsdag har visat en positiv trend under de senaste åren och har ökat med över 1 kg mjölk per levnadsdag på fem år (från 14,8 kg mjölk per levnadsdag 2016 till 15,9 kg mjölk per levnadsdag 20203). Ökningen förklaras av en något högre kalvningsålder och en ökning av antalet produktionsdagar.

Läs artikeln om avkastning per levnadsdag

4 nyckeltal för HealthyLife

Sträva efter en avkastning per levnadsdag på 20 kg mjölk per levnadsdag

Variationen i avkastningen per levnadsdag är dock fortfarande betydande. Forskningen4 visar att avkastningen per levnadsdag för en grupp gårdar varierar mellan 12,9 och 18,0 kg mjölk per levnadsdag. På gårdsnivå är variationen ännu större, där vissa mjölkproducenter uppnår 22 kg mjölk/levnadsdag medan andra gårdar når knappt över 10 kg mjölk/daglig avkastning. Tysk forskning har visat att målet bör vara en avkastning på minst 20 kg mjölk/levnadsdag för att säkerställa maximal ekonomisk lönsamhet.

Få mer ut av uppfödning!

Visste du att den genomsnittliga kalvningsåldern i Nederländerna har legat på 26 månader i flera år? Det finns utrymme för förbättringar. Forskning visar att den högsta produktionen uppnås vid en kalvningsålder på 22 månader. Förutom att sänka kalvningsåldern ger utbytesfrekvensen också möjligheter till kostnadsbesparingar. Detta kan också öka djurens livslängd.

Referenser

  1. Sustainable Dairy in Europe, 2020
  2. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och Global Dairy Platform, 2019
  3. CBS data
  4. Countus economic analysis (2017-2019) på uppdrag av Trouw Nutrition