Optimera avkastningen per levnadsdag och öppna dolda avkastningar

Trouw Nutrition introducerar HealthyLife: ett nytt forskningsprogram som syftar till att öka din mjölkproduktion på ett hälsosamt och hållbart sätt. Utgångspunkten är att uppnå fler laktationer per mjölkko och därmed minska det ekologiska fotavtrycket. Att öka avkastningen per levnadsdag (APL) är centralt för detta.

En positiv trend inom avkastning per levnadsdag

Avkastningen per levnadsdag är ett praktiskt och hanterbart nyckeltal som ser bortom mjölkkons produktiva fas. I APL inkluderar man även uppfödningsperioden. För att bestämma APL kan följande beräkning användas:

58104-TN Healthy Life tabel SE-1.png

Sträva efter en APL på 20 kg mjölk per levnadsdag

Variationen i APL är dock fortfarande betydande. I ett samarbete mellan Trouw Nutrition och Countus analyserades de ekonomiska uppgifterna (åren 2017-2019) på balansnivå och de sammanfattande resultaten per klass delades. Resultaten visar att APL i en grupp gårdar varierar mellan 12,9 och 18,0 kg mjölk/dag. På gårdsnivå är variationen ännu större, där vissa mjölkproducenter uppnår 22 kg mjölk/levnadsdag medan andra gårdar når knappt över 10 kg mjölk/daglig avkastning. Tysk forskning har visat att målet bör vara en avkastning på minst 20 kg mjölk/levnadsdag för att säkerställa maximal ekonomisk lönsamhet.

APL kan ökas genom att:

1. Sänkning av kalvningsåldern
2. Ökning av mjölkproduktionen
3. Förlängning av livslängden

Avkastning per levnadsdag: uppfödning av kalvar påverkar delvis framgången

Uppfödningen av kalvar har en tydlig effekt på avkastningen per levnadsdag. Forskning från Trouw Nutrition visar att intensivt utfodrade kalvar (LifeStart) snabbare nådde önskad inseminationsvikt, kalvade tidigare och hade lägre förlust fram till kalvning i första och andra laktationen (tabell 1) än kontrollgruppen. Dessutom visade både kvigor och äldre kalvar i LifeStart-gruppen ökad produktion och mjölk med högre innehåll. Detta förklaras av den metaboliska programmering som sker i unga år och som bland annat leder till att mer juvervävnad utvecklas.

Tabell 1: LifeStart-studie om sambandet mellan kalvuppfödning och antal laktationer

Den lägre förlustprocenten innebär inte bara att ditt arbete blir roligare och tar mindre tid i anspråk. Det gör det också möjligt att hålla fler djur och därmed öka avkastningen på gården. Den minskar också utsläppen per kilo mjölk på gårdsnivå avsevärt.

Kostnad på 75 EUR per djur

Countus ekonomiska analys visar också tydligt att en minimering av antalet unga djur på gården inte alltid leder till en hög APL. Kategorin gårdar > 26 månader uppvisar den lägsta APL (tabell 2), trots det lägsta antalet unga djur och den högsta åldern på mjölkkor vid bortskaffning. Denna grupp har också en lägre foderavkastning. Grupp av företag > oavsett så visar 26 månader en tydlig dold avkastning. Med en genomsnittlig uppfödningskostnad på 2,50 euro per dag innebär en fördröjning av kalvningen med en månad en kostnad på 75 euro per djur.

Tabell 2: Djurprestanda per kalvningsålder. Källa: Countus (2020)

Ett lägre antal bortskaffade djur (ALVA) ger fler produktionsdagar per ko och därmed mer mjölk. Forskning (tabell 3) visar att intensiv uppfödning också ökar mjölkproduktionen i både första och andra laktationen. Det är alltså en dubbel vinst. Den 3% högre mjölkproduktionen från denna studie innebär också en ökning med 0,5 kg mjölk/dag.

Tabell 3. Effekten av intensiv uppfödning på torrsubstansintag och mjölkproduktion under första och andra laktationen (källa: Allegiance Nutrition, 2020). Ett p-värde <0,05 visar på signifikans

Kom igång: Fyll i Healthy Life-kalkylatorn

Sammanfattningsvis ger fokus på kalvuppfödning både direkta och indirekta fördelar, vilket resulterar i en betydande ökning av avkastningen per levnadsdag. Kort sagt är APL ett mycket intressant nyckeltal för att optimera din verksamhet. Vill du komma igång med avkastningen per levnadsdag? Fyll i vår HealthyLife-kalkylator online. Kalkylatorns resultat ger dig konkreta tips om hur du kan öka avkastningen per levnadsdag. Resultatet? Från en sund verksamhet till maximal avkastning. Du kan räkna ut det själv!

Till kalkylatorn

 

1 Hållbart mejeri i Europa 2020

2 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och Global Dairy Platform, 2019