Supplement til vådfoder forbedrer mavetarmsundhed

Med Selko BE+ tilsat vådfoderet oplever landmænd en forbedring i deres svineproduktion. Men Selko BE+ må ikke stå alene.

Af Trouw Nutrition og Nutrimin

<img   <img <<img

Trouw Nutrition og Nutrimin danner sig altid et helhedsbillede             Prøverne af vådfoderet bliver sendt videre til et laboratorium.              Hygiejnen omkring råvarer, blandeanlæg og vådfoderkar er meget vigtigt. 

af bedriften og stiller derfor ikke kun skarpt på vådfoderet.

Vådfoder til grise er ikke bare vådfoder

Bliver vådfoderets pH forkert eller har det for mange gærceller, kan det have store konsekvenser – enten i form af for små fravænningsgrise, manglende ædelyst, ringe malkeevne eller gaspustere. Det er netop dette som Trouw Nutrition og Nutrimin stiller skarpt på og finder løsninger på, når virksomheden udarbejder besætningsspecifikke foderløsninger i form af supplerende tilsætninger til vådfoderet. Det sker blandt andet ved at se på mikrobiologien i det samlede vådfodersystem, hvor vådfoderet bliver kigget grundigt efter i sømmene ved prøvetagning og efterfølgende laboratorianalyser.

For Trouw Nutrition og Nutrimin handler det ikke kun om at se på selve vådfoderet. Det handler også om at danne sig et overordnet billede af besætningen, stalden og rutinerne omkring det samlede fodersystem for at sikre det bedste resultat. 

Siden jeg er begyndt at bruge Selko BE+, så jeg øjeblikkeligt en markant forbedring i søernes ædelyst, hvilket resulterede i en meget bedre malkeevne.

Årsag før løsning

Når virksomheden sender en teknisk specialist på staldbesøg rundt om i landet, bliver der under besøget altid taget prøver af blandt andet staldens vand, foderkrybber og foderanlægget. Prøverne bliver efterfølgende sendt til Trouw Nutrition og Nutrimins hovedlaboratorium, som tester for mug, skimmel, gærceller og en række enterobakterier i form af blandt andet E. coli, Salmonella, Clostridier og stafylokokker. Vådfoderets pH-værdi, som hverken må være for høj eller for lav, bliver også testet. En for lav pH-værdi i vådfoderet vil ofte give manglende ædelyst.

For mange gærceller i vådfoderet vil altid have negativ effekt på produktiviteten, da for mange gærceller påvirker smagen og æder næringsstofferne i foderet. Gærceller opformeres ikke altid, men kun sommetider i vådfoderanlæg. En uheldig opformering vil eksempelvis ofte opstå i anlæggets foderrør. Alt dette undersøger virksomhedens tekniske specialist under staldbesøget, ligesom der efterfølgende er mulighed for at gærtypebestemme. Dette sker især ved fund af et for højt antal gærceller i vådfoderet. For det er først, når laboratoriets vådfoderanalyser er i hus, at Trouw Nutrition og Nutrimins specialister ved, hvor de skal sætte ind for at løse de problemer, der er i den pågældende svineproduktion. Selvom problemerne kan have forskellige årsager, er det Trouw Nutrition og Nutrimins erfaring, at løsningen ofte ligger i en tilsætning af produktet Selko BE+.

En stabiliserende effekt

Selko BE+ indeholder intet mindre end syv forskellige syrer og som har en stabiliserende effekt, hvilket i løbet af uger vil nedbringe for høje mængder af gærceller og samtidig bevare en balanceret pH-værdi i vådfoderet. Hvis handleplanen indebærer at implementere syreblandingen Selko BE+, vil Trouw Nutrition og Nutrimin følge op på resultaterne løbende – også ved nye staldbesøg for at sikre, at landmanden får det fulde udbytte af produktets potentiale. Produktet må nemlig ikke stå alene. Her er særligt hygiejnen omkring råvarer, blandeanlæg og vådfoderkar helt afgørende. Tilbagemeldingen fra landmænd, som har benyttet sig af foderløsningen Selko BE+, er, at deres fravænningsgrise bliver større, at søerne får ædelysten igen, at forekomsten af eventuelle gaspustere stort set forsvinder.