Få mest muligt ud af din besætning med HealthyLifes 4 nøgletal

Dine køers livslange, daglige ydelse (LDY) giver et indblik i den samlede effektivitet i din besætnings mælkeproduktion. En høj livslang, daglig ydelse afhænger af et vellykket kalveopdræt og en vellykket overgang fra tørkeperioden til laktationsperioden. Denne overgangsperiode er ofte startskuddet til mange udfordringer, både for koen og mælkeproducenten. For at hjælpe dig med disse udfordringer, lancerer Trouw Nutrition programmet HealthyLife.

Programmet HealthyLife omsætter den nyeste videnskabelige viden om overgangsperioden til praktiske tips og dokumentation. I denne artikel får du at vide, hvordan du kan forbedre LDY og udbyttet på din malkekvægsbedrift. LDY angiver den mængde mælk, koen producerer (i kg) for hver levedag. Den samlede mælkeproduktion er derfor afhængig af alder. For at opnå den bedst mulige LDY og maksimalt afkast, overvåges følgende fire nøgletal i HealthyLife-programmet:

HealthyLifes 4 nøgletal

  1. Kvierne ligger på 73 %, når de yder deres maksimale produktion i forhold til modergenerationen.
  2. Der er < 5 % tab inden for de første 100 dage af laktationsperioden.
  3. Køerne når deres maksimale produktion mellem 40 og 60 dage inde i laktationsperioden.
  4. Tabet af kvier i den første laktationsperiode er < 15 %.

Healthy Life | Sådan identificerer du en modstandsdygtig ko

En robust ko lever længere, kan nemt give en ekstra laktationsperiode og holde nødvendigheden af den tvungne nedslagning nede. Hos HealthyLife foretrækker vi dog at tale om en modstandsdygtig ko frem for en robust ko, for robust betyder ikke nødvendigvis, at den kan håndtere forandringer uden problemer. Forskning inden for Wageningen-metoden definerer modstandsdygtighed som evnen til at klare små ændringer i omgivelserne. På grundlag af store mængder data (inklusiv mælkeproduktion) kan malkekøer klassificeres efter deres modstandsdygtighed.

I figur 1 viser de modstandsdygtige køer en mindre daglig variation i mælkeproduktionen sammenlignet med mindre modstandsdygtige køer. Da disse modstandsdygtige køer er bedre i stand til at klare de metaboliske udfordringer i overgangsperioden, falder mælkeproduktionen også langsommere og når sit højdepunkt mellem 40 og 60 dage.58104-TN HealthyLife grafieken DK_Lactatiecurve.pngFigur 1. Wilmink (laktationsperiode) kurve for modstandsdygtige og mindre modstandsdygtige køer (Tilpasset fra T. V. L. Berghof, M. Poppe og H. A Mulder, 2019)

Healthy Life | Højdepunkt i produktionen og tab af kvier som et udgangspunkt

Undersøgelsen af Carvalho et al., 2019 (figur 2), der er baseret på mere end 7.500 malkekøer, viser, at højdepunktet for produktionen er en god indikator for sundheden. Den viser meget tydeligt, at Klinisk tilstand 1 allerede resulterer i forsinket højdepunkt i produktion og en betydeligt lavere mælkeproduktion hos både kvier og ældre kalve.

58104-TN HealthyLife grafieken DK_Melkopbrengst .pngFigur 2. Effekten af Klinisk tilstand 1 i de første 21 dage efter kælvningen på højdepunktet for produktionen og mængden af mælk for kvier og ældre kalve (Tilpasset fra Carvalho et al. 2019)

Den maksimale produktion fortæller os også noget om et vellykket opdræt. Hvis kvierne gennemgår en normal overgangsperiode (uden kliniske tilstande eller vanskelige fødsler), kan et lavt højdepunkt i produktionen forklares med begrænset udvikling i opdrættet, hvilket resulterer i, at relativt flere foderenheder mælk og fordøjeligt råprotein bruges til vækst frem for mælkeproduktion. Målet er at få kvierne til at nå op på mellem 70 og 75 % af gennemsnittet for besætningen.

Ud over den maksimale produktion er tabsraten af kvier en god parameter til at måle succesen med opdræt og modstandsdygtighed hos ungdyr. Målet er en tabsprocent på under 15 %. I Tyskland er dette tal betydeligt højere. Der viste en undersøgelse blandt 43.000 køer, der blev slået ned på bedrifter med højt udbytte, at 29 % af kvierne blev slået ned i løbet af den første laktationsperiode. En fjerdedel af disse dyr blev endda slået ned i de første 30 dage af laktationsperioden. Hvis man tager med i betragtningen, at opdrætningsomkostningerne for en kvie, inklusive arbejdskraft, er på over 2 000 EUR (kilde: Jonkos beregningsprogram), så svarer det til en skjult omkostning på 5 000 - 10 000 EUR om året for en malkekvægsbedrift med 100 malkekøer.

Healthy Life | Behov for en omsorgsperiode til koen mellem hver kælvning?

I en nyligt offentliggjort tysk undersøgelse blev over 20.000 malkekøer fulgt i 8 år på tværs af næsten 30 gårde. Mht. fertiliteten er det meget interessant, at en længere periode mellem hver kælvning er forbundet med en højere livslang, daglig ydelse (figur 3).

Figur 3. Produktiv levetid for 26.212 dyr med mindst 3 laktationsperioder i forhold til perioden mellem hver kælvning (Tilpasset fra Römer et al., 2020)

Den viste også, at køer, der kælvede 3 gange på 5 år, havde en højere produktion (55 264 kg mælk) sammenlignet med en gruppe, der kælvede 5 gange (53 757 kg mælk). Dette resulterede i en højere livslang, daglig ydelse over hele livet: 21 vs. 20 kg mælk/dag. Hvis man også tager det økonomiske aspekt i betragtning, viser denne undersøgelse, at det er vigtigt at sigte efter en LDY på 20 kg mælk. En kort periode mellem hver kælvning er derfor ikke altid det mest ideelle scenarie. Især når man ud over foderomkostningerne også medregner omkostningerne til opdræt og sundhed.

Så ud over at forbedre opdrættet kan valg, der har med fertiliteten at gøre også have en betydelig indvirkning på LDY. At finde den optimale periode mellem hver kælvning, fører ikke kun til større effektivitet, men også til større arbejdsglæde.

Healthy Life | Nyttige KPI'er, der fortæller dig, hvor der er mulighed for forbedringer

Det fjerde og sidste nøgletal er at sigte efter en lavere tabsrate i de første 100 dage af laktationsperioden. Dette nøgletal kan let beregnes og er et objektivt mål for, hvor godt overgangsperioden forløber. Når alt kommer til alt, er tab i en besætningen i de første 100 dage af laktationsperioden ofte forbundet med tørkeperioden. Erfaringen viser, at mælkeproducenternes opfattelse af dette parameter ofte er forskellig fra virkeligheden, og det giver anledning til en interessant diskussion. Målet er at have en tabsprocent på under 5 %.

Kom godt i gang: Udfyld HealthyLife beregneren

Sammenfattende giver HealthyLifes 4 nøgletal en hurtig analyse af, hvor du kan lave ændringer for at forbedre den livslange, daglige livsydelse i produktionen og udbyttet på din malkekvægsbedrift. Ønsker du at komme i gang? Udfyld vores online HealthyLife beregner. Resultatet af beregningen vil give dig konkrete tips og tricks til at øge den livslange, daglige ydelse. Resultatet? Fra en sund forretning til et maksimalt afkast. Regn den selv ud!

Til beregneren