Optimeret livslang, daglig ydelse viser, at der er mulighed for yderligere afkast

Trouw Nutrition introducerer HealthyLife: et nyt forskningsprogram, der sigter mod en sund og bæredygtig øgning af din mælkeproduktion. Udgangspunktet er at opnå flere laktationsperioder pr. malkeko og dermed reducere dit miljøfodaftryk. Nøglen til dette er at øge den livslange, daglige ydelse (LDY).

Positiv udvikling i den livslange, daglige ydelse

Den livslange, daglige ydelse er et praktisk og håndterbart nøgletal, der også ser på andet end koens produktive fase. Opdrætsvarigheden er også medtaget i LDY. For at bestemme LDY kan man bruge følgende beregning:

58104-TN Healthy Life tabel DK-1.png

Sigt efter en LDY på 20 kg mælk pr. dag

Variationen i LDY er dog stadig betydelig. I et samarbejde mellem Trouw Nutrition og Countus blev de økonomiske data (år 2017-2019) analyseret til balanceniveau, og sammenfatningen af resultaterne pr. klasse blev delt. Disse resultater viser, at LDY inden for en gruppe af bedrifter varierer mellem 12,9 og 18,0 kg mælk/daglig ydelse. På bedriftsniveau er variationen endnu større, idet nogle mælkeproducenter opnår 22 kg mælk/daglig ydelse, mens andre mælkeproducenter opnår lidt over 10 kg mælk/daglig ydelse. Tysk forskning har vist, at målet bør være en livslang, daglig ydelse på mindst 20 kg mælk/daglig ydelse for at sikre maksimal økonomisk levedygtighed.

LDY kan øges ved at:

  1. nedsætte kælvningsalderen
  2. øge mælkeproduktionen
  3. forlænge levetiden.

Livslang, daglig ydelse: Kalveopdræt er delvis afgørende for succes

Opdrættet af kalvene har en klar indvirkning på den livslange, daglige ydelse. Trouw Nutritions forskning viser, at intensivt fodrede kalve (LifeStart) hurtigere opnåede den ønskede inseminationsvægt, kælvede tidligere og havde lavere vægttab inden kælvningen i 1. og 2. laktationsperiode (tabel 1) end kontrolgruppen. Desuden viste både kvier og ældre kalve i LifeStart-gruppen en øget produktion og mælk med et højere indhold. Dette kan forklares med den metaboliske programmering, der finder sted i en ung alder og som bl.a. medfører, at der udvikles mere yvervæv.

 

58104-TN Healthy Life tabel DK-2.pngTabel 1: LifeStart-undersøgelse af forholdet mellem kalveopdræt og antal laktationsperioder

Den lavere tabsrate betyder ikke kun, at dit arbejde bliver sjovere og tager mindre tid. Det giver dig også mulighed for at holde flere dyr og dermed øge afkastet af din bedrift. Det reducerer også emissionerne pr. kg mælk på bedriftsniveau betydeligt.

Omkostninger på 75 EUR pr. dyr

Countus' økonomiske analyse gør det også klart, at en minimering af antallet af unge dyr på bedriften ikke altid fører til en høj LDY. Bedriftskategorien > 26 måneder har den laveste LDY (tabel 2) på trods af det laveste antal ungdyr og den højeste alder af malkekøer ved nedslagning. Denne gruppe har også en lavere foderbesparelse. Gruppe af virksomheder > under alle omstændigheder viser 26 måneder klart, at der findes et skjult afkast. Med en gennemsnitlig opdrætsomkostning på 2,50 EUR pr. dag medfører en forsinkelse af kælvningen med en måned en omkostning på 75 EUR pr. dyr.

58104-TN Healthy Life tabel DK-3.pngTabel 2: Dyrenes ydelse pr. kælvningsalder. Kilde: Countus (2020)

Et lavere antal nedslagne af dyr (ALVA) resulterer i flere produktionsdage pr. ko og dermed mere mælk. Undersøgelser (tabel 3) viser, at intensivt opdræt også øger mælkeproduktionen i både første og anden laktationsperiode. Det giver en fordobling af overskuddet. Den 3 % højere mælkeproduktion fra denne undersøgelse betyder også en stigning på 0,5 kg mælk/dag.

58104-TN Healthy Life tabel DK-4.pngTabel 3. Effekten af intensivt opdræt på tørstofindtagelsen og mælkeproduktion i 1. og 2. laktationsperiode (kilde: Allegiance Nutrition, 2020). Hvor en p-værdi <0,05 viser en signifikans

Kom godt i gang: Udfyld HealthyLife beregneren

Alt i alt kan man sige, at fokus på kalveopdræt giver et både direkte og indirekte afkast, hvilket resulterer i en betydelig stigning i den livslange, daglige ydelse. Kort sagt er LDY et meget interessant nøgletal til optimering af din virksomhed. Vil du gerne i gang med at arbejde med den livslange, daglige ydelse? Udfyld vores online HealthyLife beregner. Resultatet af beregningen vil give dig konkrete tips og tricks til at øge den livslange, daglige ydelse. Resultatet? Fra en sund forretning til et maksimalt afkast. Regn den selv ud!

Til beregneren

 

1 Bæredygtigt mejeri i Europa, 2020

2 Fødevare- og landbrugsorganisationen og Global Dairy Platform, 2019